توپوگرافی

PDF چاپ نامه الکترونیک

 

پروژه های انجام شده توسط مهندسین مشاور نقش نگاران زمین

 

http://nnzce.com/images/stories/topo-project1.jpgالف- پروژه های زمینی

 


- تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر در مقیاس 2000/1 از اراضی مهران به وسعت 2000 هکتار (استان ایلام)

 

 

- تهیه نقشه توپوگرافی از اراضی شهرستانهای استان ایلام به مقیاس 2000/1 به روش زمینی به وسعت 2000 هکتار(استان ایلام)

 

 

- طراحی، تفکیک و تسطیع اراضی منطقه اسلامیه (استان ایلام)

 

 

- طراحی و پیاده سازی نقاط پروژه باغبانی از اراضی لومار به مساحت تقریبی 100 هکتار (استان ایلام)

 

 

- تهیه پروفیلهای طولی و عرضی، 5 کیلومتر مسیر خط لوله و تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس از محل مخزنهای آب شهرستان هزارانی آبدانان (استان ایلام)

http://nnzce.com/images/stories/topo-project2.jpg

 

 

- تهیه نقشه های توپوگرافی از شهرستان دره شهر و تهیه مقاطع از رودخانه سیمره (استان ایلام)                                                         

 

 

- کنترل عملیات و محاسبه احجام خاکی سایت نیروگاه 2000 مگاواتی رودشور واقع در آزاد راه تهران –  ساوه (استان مرکزی)

 

 

- نظارت بر اجرای پیمانکار و تهیه نقشه As Built و پیاده کردن نقاط در سایت نیروگاه 2000 مگاواتی رودشور واقع در آزاد راه تهران- ساوه (استان مرکزی)

 

- اجرا و پیاده سازی و هدایت ماشین آلات و اکیپهای عمرانی پروژه ساخت محوطه نیروگاه رودشور (استان مرکزی)

 

 

- تهيه نقشه استريپ توپوگرافي از مسير خط لوله گاز نيروگاهي پرند و رودشور به مسير خط لوله سراسري  كشور به طول 30 كيلومتر به باند 60 متر  به مقياس 1:500 (استـان مركزي)

http://nnzce.com/images/stories/topo-project3.jpg

 

- پيكتاژ و ميخكوبي 21 كيلومتر مسيـر ، واقـع در چنـارك كـرج (استـان تهران )

 

 

- پيكه تاژ و تهيه مقاطع طولي و عرضي از تقاطع غير همسطح  همت – آزادگان  به طول 6 كيلومتر ( استان تهران )

 

 

- تهيـه نقشـه تـوپـوگـرافي از اراضـي آزادراه تهران شمال به مقياس 1000/1بـه روش تـاكئومتـري بـه وسـعت 150 هكتار (استان مازندران )

 

 

- تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 2000/1 جهت پروژة اجراي طرح گلخانه در شهرستانهاي استان تهران

 

- تهيه نقشه هاي شهري و نيمه شهري به مقياس 500/1  ازا راضي شهرداري منطقه 22 تهران جهت تهيه و تنظيم طرح تفضيلي منطقه ( استان تهران)

 

- محاسبه احجام خاكي و تهيه نقشه بزرگ مقياس توپوگرافي از محل تقاطع آزادراه تهران- شمال و بزرگراه همت (استان تهران )

 

- تهيه نقشه هاي توپوگرافي مربوط به  طرح توسعه بندر نوشهر( استان مازندران )

http://nnzce.com/images/stories/topo-project4.jpg

- تهيه نقشه . طراحي و پياده سازي از اراضي بنياد مستضعفان در استان هاي تهران و مازندران

 

- تهيـه نقشـه استريپ تـوپـوگـرافي از رودخانه كرگانرود بـه مقيـاس 2000/1 بـه روش مستقيـم زمينـي و تهيـه مقاطع طولي وعرضي به طول تقريبي 15 كيلومتر (استـان گيلان )

- تهيه نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 2000/1 بطول تقريبـي 20 كيلومـتر و متوسـط عرض 1 كـيلومتر در شهرسـتان اهـر (استان آذر بايجان شرقي)

 

- تهيه نقشه استريپ توپوگرافي بـه طول 20 كيـلومتر به باند 300 متر از منطقه شهرستان كليبر ( استان آذربايجان شرقي)

 

- تهيه نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 2000/1 بطول تقريبي 15 كيلومتر و متوسط عرض 400 متر از رودخانه اهر چاي در شهرستان اهر(  استان آذر بايجان شرقي)

 

- تهيه نقشه توپوگرافي به وسعت 1000 هکتاردرطرح تغذيه مصنوعي آب منطقه شمال و شرق درياچه اروميه در  مقياسهاي 1000/1 و 200/1 و تهيه 70 مقطع عرضی رودخانه ( استان آذربايجان شرقي )

 

- تهيه نقشه استريپ توپوگرافي ازطرح انتقال  آب سدگرمي  چاي به شهرستـان ميـانه بـه طول 48 كيـلومتر بـه روش تاكئومتري در مقياس 1000/1 ( استان آذربايجان شرقي )

 

 

- تهيه نقشه هاي توپوگرافي به مساحت تقريبي 3600 هكتار به مقياس 2000/1 از اراضي شامات پارس آباد ( استان اردبيل)

http://nnzce.com/images/stories/topo-project5.jpg

 

- تهيه نقشه 1:500 . 1:1000 و 1:2000  جهت طراحي و احداث بند در شهرستان مشكين شهر به وسعت 1000 هكتار ( استان اردبيل)

 

 

- نظارت بر انجام پروژه تهيه نقشه های توپوگرافی سايت گرمسار به مقياس500/1 به وسعت 1500 هکتار(استان سمنان)

 

 

http://nnzce.com/images/stories/topo-project6.jpg- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 1000/1  به وسعت 1500 هکتار از رودخانه قره سو (آذر بايجان غربی)

 

- تهيه پروفيلهای عرضی از رودخانه کاکلستان و نقشه های توپوگرافی اطراف رودخانه به مقياس 2000/1 و 500/1 (استان لرستان)

 

 

- تهيه پروفيلهاي طولي و عرضي از كانال درجه 3 آبياري به طول 150 كيلومتر در منطقه دشتستان ( استان بوشهر)

 

- تهيه نقشه های شهری ،تهيه پروفيلهای طولی و عرضی و پياده کردن نقاط، اصلاحات هندسی و هدايت آبهای سطحی منطقه 8 کرج (استان تهران)

 

 

- تهيه نقشه های 500/1 شهری کمالشهر کرج وطراحیو پياده سازی طرحهای تاييد شده  (استان تهران)

 

- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 500/1 از محل سايت های طراحی شده و پيکه تاژ و تهيه پروفيلهای طولی و عرضی از مسير جاده دسترسی بين سايتها شرکت رنگين کمان(استان سمنان)

 

 

- تهيه نقشه های کاداستر کشاورزی به مقياس 2000/1 به وسعت 200 هکتار  از اراضی روستای بانويزه شهر ايلام (استان ايلام)

 

 

- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 500/1 از محل پروژه احداث گاوداری بنياد (استان همدان)

 

- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 500/1 و نقشه های کاداستر کشاورزی به مقياس 2000/1 از مناطق نمونه مطالعاتی گردشگری غرب و شمال غرب کشور  به وسعت 1300 هکتار. (استانهای همدان ، قزوين ، کردستان ، ايلام ، آذربايجان شرقی و غربی ، گيلان و خوزستان)

 

http://nnzce.com/images/stories/topo-project7.jpg- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 2000/1 به روش شبکه بندی قائم الزاويه به وسعت 1500 هکتار از اراضی دشت عباس (استان ايلام)

 

- تهيه نقشه های شهری، تهيه پروفيلهای طولی و عرضی و پياده کردن نقاط، اصلاحات هندسی و هدايت آبهای سطحی محمد شهر کرج (استان تهران)


- پيکه تاژ و تهيه پروفيلهای طولی و عرضی تقاطع غير همسطح جاده گرمسار – ايوانکی مربوط به سايت رنگين کمان  (استان سمنان)

 

 

- تهيه نقشه های کاداستر 2000/1 از محل سد های ميمه و گوراب شهرستان دهلران به وسعت 700 هکتار امور آب استان ايلام (استان ايلام)
http://nnzce.com/images/stories/topo-project8.jpg

 

- تهيه نقشه های توپوگرافی و نقشه های کاداستر کشاورزی به مقياس 2000/1 از اراضی شهرستان هلیلان  به وسعت 3000 هکتار. (استان ايلام)


- تهيه نقشه های توپوگرافی به مقياس 2000/1 از اراضی ساحلی شهرستان رودسر  به وسعت 200 هکتار. (استان ايلام)

 

- تهيه نقشه های 200/1 شهری محدوده خیابان مولوی تهران حد فاصل میدان رازی و میدان قیام (استان تهران)


- تهیه نقشه های شهری، تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و پیاده کردن نقاط، اصلاحات هندسی و هدایت آبهای سطحی مناطق 1-7-6-2-8 کرج (استان تهران)

 

- انجام عملیات عمومی نقشه برداری از جمله تهیه نقشه های توپوگرافی، کنترل و محاسبات احجام خاکی

 

- انجام عملیات توپوگرافی و کاداستر به میزان 3000 هکتار از اراضی کهره و داجیوند استان ایلام

 

- نقشه برداری، بازاریابی و طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و حفاظت کاتدی

- تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر غیر شهری به مقیاس 2000/1 از طرح مطالعات تأمین آب و شبکه آبیاری زید

- انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه های 200/1 در سطح گازرسانی به صنایع و جایگاههای CNG شرکت استان تهران

 

- خدمات نقشه برداری روستاهای بناویله کوچک، احمد بریو، میر شیخ حیدر،مکل آباد،گزیله، دارمکون،کولسه سفلی

 

- خدمات نقشه برداری روستاهای چکو، سیبکان و ورچک از توابع شهرستان سردشت

- تهیه نقشه تکمیلی توپوگرافی و کاداستر غیر شهری به مقیاس 2000/1 به وسعت تقریبی 500 هکتار از اراضی شبکه آبیاری تلخاب و زرانگوش

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۴